Věštění

Vykládání karet

menu.png, 2,2kB

Vykládání karet

Vykládání karet se pokládá za nejjednodušší způsob věštění. Avšak není tomu zcela tak, neboť právě toto věštění poskytuje takové množství kombinací, že člověk snadno někdy ztratí přehled v kartách. K vykládání karet, o kterém je řeč, potřebujeme 32 hracích karet.

Ačkoli výklad pro každou jednotlivou kartu zřetelně udává její význam, je třeba ještě dodat, že některé karty, stojí-li obráceně, mají zcela jiný význam.

Srdcová 7 obrácená znamená cizí pokoj;

srdcová 9 obrácená znamená změnu;

srdcové eso obrácené znamená cizí dům;

kárová 7 obrácená znamená nejistotu;

piková 7 obrácená znamená stísněnost nebo malé pohodlí;

piková 9 obrácená znamená budoucnost:

pikové eso obrácené znamená zlato nebo krádež;

křížová 7 obrácená znamená chorobu;

křížová 9 obrácená znamená zdržení;

křížové eso obrácené znamená cizí místo.

Dále uvedeme význam jednotlivých karet v následujícím seskupení:

 

srdce

káry

piky

kříže

7 rovná

vlastní

pokoj

naděje

dítě

milostný

poměr

7 obrácená

cizí pokoj

nejistota

nevěrnost

choroba

9 rovná

nestálost

obchod

osud

rychlost

9 obrácená

změna

obchod

budoucnost

zdržení

10 obrácená

veselost

velké

peníze

štěstí

cesta

kluk

myšlenky

velké štěstí

faleš

zpráva

dáma

milenka

plavovláska

vdova

starší dáma

král

milenec

důstojník

velký pán

soudce

eso rovné

vlastní dům

dopis

dárek

úmrtí

eso obrácené

cizí dům

dopis

zlato,

krádež

cizí místo

Některé karty v souvislosti nebo spojení s jinými, vedlejšími, anebo úhlopříčně ležícími kartami dostanou nový význam. Takové změny významu jsou v těchto případech:

SRDCE

srdcová 8 - kárové eso: milostný dopis;
srdcová 10 - křížový král: svatba.

KÁRY

kárová 7 rovná - piková 7 rovná: nemanželské dítě;
kárová 7 rovná - křížová 7 rovná: co nejdřív milostný poměr;
kárová 8 - kárová 10: velká výhra.

PIKY

piková 7 rovná - pikové eso: příznivé skončení záležitosti nebo obchodu;

piková 7 obrácená - pikové eso: nepříznivé dokončení nějaké záležitosti;

piková 8 - křížová 10: cesta po moři;

piková 8 - křížové eso: daleká cizina;

piková 10 - pikové eso rovné: drahocenný dárek;

pikové eso - křížové eso rovné: neočekávané dědictví.

KŘÍŽE

křížová 7 obrácená - křížové eso rovné: sebevražda;
křížový kluk - křížový král: soudní záležitosti.

Kromě těchto souvislostí a spojení mají někdy určitý význam i ty stejné karty, které se setkají na jednom místě, např.:

Tři kluci: velká společnost.

Tři dámy: klevetění.

Tři králi: důležitá porada.

Když se setkají tři karty se stejným číslem, např. tři osmičky nebo sedmičky, znamená to vždy změnu. Změna je tím větší, čím je hodnota karet vyšší.

ROZLOŽENÍ KARET

Karty nejprve dobře zamícháme, potom je sejme osoba, které je budeme vykládat. Musí se sejmout pravou rukou tak, aby vznikly tři kupky. Potom dáme karty znovu dohromady a rozložíme je do čtyř řad po osmi kartách.

VYKLÁDÁNÍ KARET

S vykládáním karet začínáme vždy od srdcové dámy nebo od srdcového krále. Jestliže vykládáme ženě, začneme od srdcové dámy, muži je vykládáme od srdcového krále. Potom se snažíme určit vztah karet ležících v úhlopříčce. Karty ležící vedle sebe mají většinou jen úlohu spojovacích článků nebo prostředků.

Při vlastním vykládání karet nejprve podáme osudový obraz osoby z hlavních ukazatelů na kartách. Když už jej máme před sebou, začneme s druhou částí výkladu. Znovu vycházíme od srdcového krále a počítáme čtyřikrát po sedmi kartách dále, snažíce se určit jejich vzájemné vztahy, např.: obchodní záležitost čeká velmi nepříznivá změna (říkáme tak tehdy, leží-li vedle kárová 8).

Po této přehlídce vezmeme poslední řadu a zamícháme ji. Po zamíchání položíme tyto karty opačně, tj. rubem, na osm libovolných karet ze tří zbývajících řad. Pro tuto část vykládání si zvolíme většinou takové karty, které jsou velmi důležité nebo zajímavé. Když jsme

pokryli všech osm karet, zdvihneme karty, které leží opačně, rubem, a určujeme vztah mezi jednotlivými páry karet.

Potom vezmeme všechny karty, zamícháme je a osoba, které je vykládáme, zase je pravou rukou třikrát sejme. Z nové hromádky karet vybereme srdcového krále a položíme ho lícem na stůl. Tři následující karty z hromádky položíme na něho rubem a vějířovitě. Pak z této hromádky položíme nad něj, pod něj, vpravo a vlevo po třech kartách, ovšem zase vějířovitě a rubem nahoru, takže srdcový král zůstane uprostřed takto vytvořené hvězdice. Tři karty, které leží na srdcovém králi, mají k němu přímý vztah. Horní karty naznačují obsah a směr jeho myšlenek. Vlevo ležící karty hovoří o věcech, které už uplynuly. Karty ležící vpravo naznačují budoucnost a karty pod srdcovým králem mají vztah k věcem, které není třeba brát vážně. Nyní odkryjeme všechny karty a začneme s výkladem. Potom je znovu zamícháme, podle libovůle dáme doprostřed novou hvězdu, např. srdcovou dámu nebo jinou kartu. Takový způsob nám umožňuje probrat ty pojmy, na kterých nám přesně v tomto případě záleží.

Karty znovu zamícháme, třikrát sejmeme a na stole utvoříme 9 hromádek po třech kartách.

Význam hromádek podle pořadí:

1. co je určeno osobě, které karty vykládáme;

2. co je určeno osobě, o kterou se člověk zajímá, a osobě, které vykládáme;

3. co se stane doma:

4. co zažije ve vlastním bytě;

5. co se děje na cizích místech;

6. jaké zprávy dostane;

7. co bylo;

8. co bude;

9. co je momentálně nejdůležitější.

Potom karty zase zamícháme a požádáme osobu, které vykládáme, aby si něco přála. Nato položíme 9 karet otevřeně na stůl. Najdeme-li mezi nimi tři páry, tedy třikrát po dvou kartách stejné hodnoty, přání se splní.

Bližší vysvětlení karet a jejich spojení:

Srdcová dáma (jestliže leží vedle srdcové 8) znamená věrnou a upřímnou lásku. Leží-li vedle srdcové desítky, přivolává velkou a veselou společnost nebo svatbu. Když leží obráceně vedle pikové sedmičky, předpokládáme nepříjemnosti a překážky. Mezi obrácenou pikovou sedmičkou a rovně ležící křížovou sedmičkou znamená brzké přerušení lásky, milostného vztahu.

Srdcová osma, leží-li vedle srdcové devítky, znamená brzké zasnoubení. Když leží vedle obrácené křížové sedmičky, znamená to brzké přerušení dobrého milostného vztahu nebo rodinného života, které způsobí nějaká žena. Nachází-li se srdcová osma mezi pikovým a křížovým klukem, můžeme předpokládat odhalení nějakého podvodu.

Srdcová desítka, která leží vedle kárové desítky, znamená buď bohatou svatbu s vlivným člověkem, anebo jiné velmi výhodné spojení. Když leží mezi srdcovou sedmičkou a obrácenou křížovou sedmičkou, poukazuje na mrzutosti v domácnosti. Když leží vedle křížové osmičky, může znamenat nevěru druha. A jestliže se nachází vedle pikové sedmičky, může znamenat odklad nebo úplné zrušení sňatku.

Srdcový kluk nám odhaluje myšlenky osoby, o kterou se zajímáme.

Když je např. obložen srdcovými kartami, říká, že je to osoba veselá, laskavá a upřímná;

obložen károvými kartami: přátelská, ale ne zamilovaná;

mezi pikovými kartami: nešťastná, ale ne zcela upřímná;

mezi křížovými kartami: zlomyslná, zákeřná a nepoctivá.

Srdcové eso, leží-li rovně, znamená, že se určitá událost odehrá ve vlastním domě, když leží obráceně, tak v cizím domě.

KÁROVÉ KARTY

Kárová sedmička, co leží obráceně vedle srdcové osmičky, odhaluje nestálost osoby, kterou milujeme.

Kárová osmička, leží-li vedle kárové desítky, znamená velký zisk; když je vedle křížového krále, naznačuje příznivé ukončení procesu, vedle kárové desítky zase předpokládá dobré obchody.

Když kárová desítka leží vedle křížové desítky, znamená přestěhování se do ciziny; je-li umístěna vedle srdcového esa, věští přestěhování se vůbec nebo také výstavbu domu. V případě, že leží vedle pikové osmičky, můžeme mluvit o vážných finančních těžkostech, vedle pikového kluka zase varuje před podvodníky, kteří nás chtějí zneužít. Nachází-li se vedle pikového esa, naznačuje velký úspěch v obchodním podnikání. Ale vedle obráceného pikového esa slibuje značné obchodní starosti, způsobené nepoctivými spolupracovníky. Kárová desítka tedy, podle toho, v jakém sousedství se nachází, znamená zisk nebo ztrátu většího množství peněz.

Kárové eso je nositelem zpráv. Zprávu se dozvíme tím dříve, čím blíže leží kárové eso u srdcové dámy nebo u srdcového krále. Jenom v blízkosti křížového esa znamená vždy smutnou, velmi nepříjemnou zprávu.

Kárový kluk naznačuje šťastnou událost, respektive dobré skončení jinak nepříznivé situace.

PIKY

Piková sedma ležící obráceně vedle křížového esa poukazuje na těžké, život ohrožující choroby, z kterých se můžeme vyléčit jen tehdy, nachází-li se v blízkosti kárový kluk. Ale jestliže leží vedle pikový kluk, možno usuzovat, že naše naděje jsou marné. Když je vedle pikové osmičky, přináší velké starosti a velmi nepříznivé události.

Piková osmička přináší velké starosti a smutek, tudíž hluboce narušuje štěstí. Záleží už jen na kartě, u které leží, abychom určili, kdo nám tyto nepříjemnosti připravuje.

Výklad o dosahu pikové desítky vždy záleží na kartě, která vedle ní leží.

Piková desítka znamená vždy neočekávanou, ale příjemnou šťastnou změnu.

Pikový kluk zobrazuje přetvářku a nepřízeň. Když leží u srdcového kluka a srdcového krále nebo u srdcové dámy, upozorňuje nás, že si děláme nesprávný úsudek o osobě, o kterou se zajímáme. Leží-li v blízkosti příznivé karty, bude tato osoba zřejmě lepší, než se domníváme. Nepříznivé karty okolo pikového kluka nás upozorňují, abychom počítali s egoismem a nečestným smýšlením. Sousedství obráceného pikového esa může znamenat, že se zajímáme o podvodníka.

Pikové eso, leží-li rovně, skoro vždy znamená dary nebo nečekané příznivé události. Ale obrácené nás varuje před zklamáním nebo ztrátou. Při obrázkové kartě naznačuje, že je třeba počítat s podvody nebo alespoň s hrozbou zneužití.

Jestliže se nachází u pikové dámy, poukazuje na intrikánskou nepřítelkyni, před kterou si musíme dávat velký pozor. Poloha vedle kárové osmičky a srdcové devítky nás nabádá ke zvýšené opatrnosti při nových podnikáních. Vedle křížového krále věští bezvýznamné procesy.

KŘÍŽE

Křížová sedma, leží-li rovně a vedle křížové osmičky, je známkou podezřívání. Avšak u obrácené srdcové devítky znamená nevěru osoby, kterou milujeme. U pikové sedmičky naznačuje porod nemanželského dítěte. Leží-li však ona sama obráceně u rovně ležící srdcové devítky, varuje nás před nehodami na cestách. Vedle obrázkové karty znamená, že dotyčná osoba je buď nemocná, anebo onemocní později.

Křížová osma ležící vedle obrázkové karty ukazuje téměř vždy, že můžeme očekávat buď žárlivost a intriky, anebo velkou ztrátu.

Křížová desítka, podle toho, kde leží a zda leží rovně nebo obráceně, nám zase naznačuje, kdy se důležitá věc ležící v blízkosti splní. Leží-li obráceně vedle kárového esa, zprávu zřejmě dostaneme až později.

Křížová desítka vedle rovně ležícího srdcového esa říká o návštěvě z ciziny. Když se nachází vedle obráceně ležícího srdcového esa, které je bližší k osobě, které vykládáme, znamená zase přestěhování se do ciziny.

Křížový kluk vždy věští zprávu, která překvapuje, neboť jsme ji nikdy nečekali.

Křížové eso, které leží rovně u obrázkové karty a v blízkosti obrácené křížové sedmičky, znamená smrt. Avšak leží-li u obrázkové karty, u obrácené křížové sedmičky a dále u kárové osmičky a kárové desítky, znamená dědictví. Jestliže křížové eso leží obráceně, poukazuje na důležité události, které se odehrávají kdesi jinde, na vzdáleném místě.

Chceme-li zjistit, zda osoba, které vykládáme karty, uzavře s někým manželství, postupujeme takto: z 32 karet vezmeme srdcového krále a srdcovou dámu. Ostatní karty zamícháme a dáme třikrát sejmout. Potom srdcovou dámu, jako poslední kartu, položíme pod hromádku. Srdcového krále položíme otevřeně na stůl a vedle něho vyložíme dvě následující karty z hromádky. Je-li poslední karta z hromádky stejné barvy nebo je-li to dokonce též král, odložíme kartu ležící mezi nimi stranou a znovu vyložíme dvě další karty. Vždy, když karta leží mezi kartami stejné barvy nebo stejné hodnoty, dá se na stranu. Ovšem tři nebo víc karet nesmíme odložit.

Když tímto způsobem odložíme všechny karty tak, že zůstane jen srdcový král a srdcová dáma, můžeme mluvit o možném manželství. Zůstanou-li mezi nimi také jiné karty, tato možnost bude přerušena.

Mystický kříž vyložíme takto: zamícháme všechny karty, třikrát je dáme sejmout a podle toho, zda vykládáme pánovi nebo dámě, položíme otevřeně na stůl srdcového krále nebo srdcovou dámu.

Potom položíme rubem nad a pod tuto kartu po třech kartách a vlevo a vpravo po jedné kartě. Tak se nám vytvoří tři řady po třech kartách, v jejichž středu leží otevřený srdcový král nebo otevřená srdcová dáma. Nyní položíme okolo těchto karet dalších šestnáct rubem. Takto nám vznikne pátá řada po pěti kartách. Čtyři následující karty položíme teď vedle třetí karty u každé z pěti řad, čímž vznikne kříž. Poslední tři karty položíme nyní rubem na srdcového krále nebo na srdcovou dámu.

Nejprve zvedneme střední hromádku a vykládáme ji. Potom hledáme vztah mezi kartami, které leží vedle, nad a pod střední hromádkou. Nakonec vykládáme ostatní karty, které jsou však jen spojujícími články.

Když chceme vykládat z kruhu, zamícháme všech 32 karet a dáme si je třikrát sejmout. Potom rozložíme karty rubem do kruhu a vytáhneme 9 různých karet, ovšem aniž bychom se na ně podívali. Položíme je na 9 jiných libovolných karet kruhu. Tyto páry vybereme a bez míchání z nich uděláme hromádku. Uložíme je do šesti řad po třech kartách otevřeně na stůl a vykládáme úhlopříčně i v řadě.