VĚŠTĚNÍ

Chiromantie čili věštění z ruky

menu.png, 2,2kB

LINIE A PLOCHY V DLANI

Pro pochopení linií a ploch v dlani, kterým chiromantie připisuje větší význam než vyvýšeninám, předkládáme opět mapu dlaně s označením těch nejvýznamnějších:

1. Životní linie. 2. Hlavní linie. 3. Stolní linie. 4. Linie jater. 5. Linie štěstí. 6. Mléčná dráha. 7. Pás lásky. 8. Linie cti. 9. Linie manželství. 10. Linie Marsova. 11. Trojúhelník s úhly a, b, c.

Těmto liniím a plochám se připisuje rozličný význam:

1. Životní linie. Tato čára*začíná nad Venušiným vrchem a věštíme z ní stav života. Je-li tato linie dlouhá a čistá, tj. nepřerušená žádným hlubokým bodem, skvrnou nebo bradavicí, znamená pevné zdraví, vysoký věk, veselou mysl a duševní sílu. Je-li však krátká a porušená, popřípadě má bledé zbarvení, jde o člověka slabého, neduživého. Jestliže najdeme tyto znaky u člověka v pokročilejším věku a jestliže tomu jeho zevnějšek neodpovídá, znamená to, že až dosavad vedl život plný rozporů a pestrých zážitků. Je-li tato linie ze začátku slabá a postupně se zesilňuje, je to známkou slabosti v dětství, ale upevňujícího se zdraví v dalších letech života. Je-li vzhled linie opačný, platí to i obráceně u zdraví.

Když ze životní linie vychází větev do výšky směrem k ukazováčku, znamená čest a bohatství. Směřuje-li však k prostřednímu prstu, značí zlomyslnost, člověka, před kterým se chraňme.

Linie, směřující od Venušina vrchu k životní linii, varují před tajnými nemocemi, proti nimž je tento, člověk málo odolný.

Velmi širokou a silnou životní linii mají jen lidé zdraví a silní. Objevuje se však též u lidí divokých a nezkrotných, kteří neznají míry v náruživostech a vyžívají se v třenicích a hádkách. Horkokrevnost a cholerická povaha se dá posoudit z rudé životní linie, žluté zbarvení je výstrahou před chorobami.

2. Hlavní linie. Tato linie je zpočátku spojena se životní linií, později běží samostatně dlaní dále. Má-li přiměřenou délku a není-li přerušena mnohými příčnými čárami, znamená bystrý rozum a znamenitou paměť. Jestliže má vzhled opačný, má též opačný význam. Je-li tak dlouhá, že sahá až ke konci dlaně a jde až pod malíček, prorokuje dlouhý, ale strastiplný život.

Křivá a obloukovitá hlavní linie patří člověku vrtkavému a zlému, je-li však zkřivena jenom na jednom konci nebo uprostřed, značí velkou chápavost, rozum a přátele s tajnými vědomostmi. Jestliže má hlavní linie uvnitř směrem k prostřednímu prstu půlkruhový záhyb, je symbolem prudké, výbušné a svárlivé povahy.

Rozumný, ale též úskočný a záludný člověk je označen tím, že od jeho hlavní linie jdou čáry směrem k linii stolové. Je-li tato linie vidličkovitě rozvětvena, má dotyčný člověk sklon k melancholii, dovede se však přitom přizpůsobit poměrům. Člověku, který trpí bolestmi hlavy a závratěmi, chybí v dlani životní linie vůbec.

3. Linie stolní. Má-li tato linie slušnou délku bez přerušení a není-li přetrhána mnohými čárami či body, může její majitel počítat s velkým štěstím v domácím životě. Opačný vzhled linie má i opačný význam.

Zpočátku silná stolní linie slibuje, že příslušný člověk v značné míře přispěje k rozmnožení lidstva. Jestliže jsou na stolní linii větve v místech, kde tato linie běží pod malíčkem směrem k vrchu ruky, člověk procestuje mnohé cizí kraje a v cizině i zemře. Na konci zcela rozvětvená stolní linie slibuje na stáří vyznamenání, úctu, vážnost a štěstí.

Z linie stolní k Venušině vrchu směřující linie znamenají varování před nesmírnou láskou. Též mnoho velkých bodů v této linii dává výstrahu před nezřízenou a vášnivou láskou. Malé body označují člověka, který je obdařen velmi silným pohlavním pudem. Hadovité oblouky stolní linie upozorňují, že máme co činit s člověkem lehkomyslným a nevěrným. Velmi mnoho lidí, kterým tato linie v dlani chybí, je neschopných a neplodných.

4. Linie jater. Dlouhá a čistá, ničím nepřerývaná linie jater zdobí silného a zdravého člověka, který má neporušeny hlavně plíce, žaludek a játra. Lidé trpící poruchami těchto orgánů se takovou linií chlubit nemohou. Významy této linie jsou však i jiné: Když začíná dole na životní linii, tedy na konci dlaně, patří člověku rozumnému, usedlému, kterého čeká šťastné a spokojené stáří. Vyrůstá-li z Venušina vrchu, dá sc očekávat velmi bohatá svatba. Běží-li souběžně s linií hlavní a ne“ životní, značí popudlivého člověka, který miluje samotu. Jestliže se spojuje se životní linií místo hlavní, její majitel má mnohem víc štěstí než rozumu. Za člověka s velmi omezeným duchem, který to moc daleko nedotáhne, považují chiromanti toho, u kterého se linie jater nespojuje ani s linií hlavní, ani s životní.

Nestálý člověk je označen linií jater táhnoucí se až na konec dlaně a vzhůru až k malíčku.

U dvojité linie jater můžeme mluvit o zvláštním zdraví, ale též o velké zamilovanosti. Nepřítomnost této linie v dlani signalizuje vážnou chorobu jater nebo plic spolu s celkově choulostivým zdravotním stavem.

5. Linie štěstí. Jako u většiny jiných lidí i tu je hlavním ukazovatelem délka, nepřerušovanost a čistota. Jsou-li tyto znaky příznivé, máme co činit s člověkem rozvážným a spořivým. Nejpříznivějším příznakem je, když linie štěstí je dvojitá.

Když linie štěstí začíná na Venušině vrchu, věští velké štěstí u druhého pohlaví a bohatý sňatek. Začíná-li na konci dlaně, svědčí o štěstí na cestách do zahraničí, jestliže však je současně zkřivena, nemůžeme tomu člověku zcela důvěřovat, neboť si potrpí na dobrodružný život.

S velkou chápavostí, rozumem a obratností třeba počítat u člověka, jehož linie štěstí při svém ukončení sahá k hlavní linii. Končí-li v linii stolní, slibuje štěstí v domácnosti, rozmnožení bohatství a velmi dobré manželství. Jestliže dosahuje až k prvnímu záhybu prostředního prstu, značí vyplnění všech přání, ale prozrazuje též lakomství a zištnost. Když z linie štěstí vychází mnoho nahoru směřujících větví, značí podle jejich počtu rozmnožující se štěstí a dědictví. Dolů vedoucí linie hrozí převahou neštěstí nad štěstím a jsou též znakem blížícího se zajetí.

6. Mléčná dráha. Dlouhá, čistá mléčná dráha bez jakéhokoliv přerušení ukazuje na štěstí u druhého pohlaví. Takový člověk bývá náruživý v lásce a má též štěstí na cestách. Je-li však přerývaná a nečistá, člověk je nešťastný na cestách i v lásce.

Jestliže je mléčná dráha na dlani člověka jen částečně, je nestálý v lásce a nemá v ní štěstí. Nepříjemné následky jsou ve zmíněných oblastech ještě hojnější, když mléčná dráha na ruce člověka chybí vůbec.

7. Pás lásky. Ukáže-li se tento pás na ruce zcela zřetelně, bez jakéhokoliv přerývání, máme co činit s velmi zamilovaným člověkem, který se cítí příjemně jen ve společnosti druhého pohlaví, u něhož má též vždy štěstí. Jestliže je pás často přetrhaný nebo posetý mnohými body, ten člověk u svých lásek naráží na nespočetné překážky a potíže, štěstí v lásce se mu .vyhýbá. Když pás lásky začíná pod prostředním prstem, věští, že jeho majitel si vezme starou pannu nebo vdovu (starého mládence, vdovce). Končí-li pod prsteníkem, označuje člověka duchaplného, veselé mysli. Pokud je svobodný, může se těšit na mimořádně velkodušnou a ctnostnou partnerku života.

Když se stýká pás lásky s linií manželství, předpovídá bohatý sňatek, po kterém však manžel zůstane navždy pod pantoflem. V případě, že pás lásky je dvojitý anebo dokonce je jich v dlani více, musíme počítat s člověkem záletným, milujícím dobrodružství a smyslnost. U lidí mimořádně počestných a čistých pás lásky na dlani není.

8. Linie cti. Přízeň a pomoc ušlechtilých a vlivných osob nikdy nechybí člověku, který má tuto linii dlouhou, nepřetržitou a zřetelnou. Mnohem příznivěji však pořídí ten. kdo ji má dvojitou či trojitou anebo kterému sahá od prvního záhybu prsteníku až k hlavní linii. U žen můžeme z této linie usuzovat, že je čeká výhodné a šťastné manželství. Nepříjemnosti s vlivnými lidmi nás očekávají, máme-li linii cti křivou, krátkou, přetrhnutou nebo když ji v dlani nemáme vůbec.

Jestliže je linie zkrácena pásem lásky tak, že nedosáhne ani prsteníku, hrozí ztráta cti způsobená nevydařeným milostným dobrodružstvím.

Vlastní žena pošpiní čest člověka, který má čáru cti prostoupenou linií manželství. Rozkouskovaná linie cti dokazuje, že ke cti a vážnosti se propracujeme jen postupně.

9. Linie manželství. Je-li tato linie čistá a zřetelná, je zřejmé, že dotyčná osoba nikdy neuzavře sňatek. Jestliže je křivá a vede k stolní linii, naznačuje, že se manželství uzavře s vdovcem nebo s vdovou, zcela jistě však se starším člověkem. Běží-li linie manželství přímo pod malíček, znamená, že svobodný muž si vezme velmi mladou dívku anebo dívka velmi mladého svobodného chlapce. Je-li tato linie po celé délce křivá, označuje člověka - manžela velmi Zachovalého v plnění svých povinností. Mnohonásobně prorytá linie manželství patří člověku, který je buď v manželství velmi nespokojený, nebo se ve svém manželství setká s mnohými komplikacemi. Jestliže je tato linie u malíčku rozdvojena, dotyčný člověk bude se svou nabídkou k sňatku mnohokrát odmítnut. Rozdvojení na druhém konci, k vrchu ruky, znamená, že tento člověk sám mnohé možnosti manželství odmítne. Životního druha si nenajde osoba, které tato linie v dlani chybí.

10. Linie Marsova. Tato linie může být nazvána sestrou životní linie. Její význam se vykládá následovně: Je-li dlouhá a čistá, jde o člověka bojovného, který může najít velké úspěchy ve vojenství nebo medicíně. Kromě toho slibuje i šťastné manželství, dědictví a bohatství. Na ženské dlani je nepochybným příznakem, že manželem dotyčné osoby se stane voják. Málo štěstí v bojích má člověk s krátkou, přetrhanou a rozvětvenou Maršovou linií. Něžným a mírumilovným lidem tato linie taktéž chybí.

11. Trojúhelník. Je-li trojúhelník pravidelný a dobře uzavřený, značí jasnou mysl. Znakem zmužilosti a odvahy je velký trojúhelník, malý naproti tomu poukazuje na úzkost, nerozhodnost a bázlivost. Když se uzavírají tři trojúhelníky pevně v místě, kde se spojuje životní linie s hlavní a linií jater, máme co činit s člověkem lstivým, který si dokáže každého získat. Je-li jen vyšší úhel (a) dobře uzavřený, levý (b) však nikoliv, jde o člověka, který má víc rozumu než štěstí. Opak toho předpokládáme u člověka, který má uzavřený úhel ,.b“. nikoliv však úhel „a“.

12. Stůl (5 bb). Široký a rovný stůl bez spletitých linií, bradavic, bodů a skvrn označuje člověka zmužilého, šťastného a dobročinného, který se dočká velkého štěstí v domácnosti i v manželství. Při opačném vzhledu platí opačný význam tohoto výkladu. Je-li stůl v začátku směrem k palci úzký a dále se rozšiřuje, znamená v mládí jen skrovné, ve stáří však hojné štěstí. V opačném případě znamená šťastné mládí, ale později chudobu a těžkosti.

Velmi široký stůl předpovídá mnoho přátel a štěstí v obchodování, varuje však před rozhazováním. Je-li stůl úzký a přitom linie štěstí 1 stolní nepříznivá, varujme se před škodou v domácnosti. Úzký stůl a příznivé linie štěstí i stolní znamenají, že jde o člověka ustrašeného a lakomého. Jestliže jdou na stole kříže, pruhy a příčné čáry, je třeba se mít na pozoru před velmi nebezpečnými nepřáteli.