Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v topolu

NAROZENÍ V TOPOLU

(4. AŽ 8. ÚNOR, 1. AŽ 14. KVĚTEN A 5. AŽ 13. SRPEN)

Stručná charakteristika: Dychtiví poznání, podnikaví, realističtí, učenliví, ctižádostiví. Jejich motto: Hledám poznání!

SILNÉ STRÁNKY

Osoby zrozené v topolu mají všestranné zájmy, jsou to lidé hledající smysl ve všem a všeho, lidé s intelektuálními sklony, nepostrádají však ani praktický realismus. Chtějí přijít věcem na kloub, probádat a pochopit své okolí. Základní potřebou je pro ně poznat širší souvislosti, skutečné jádro věci. Jsou činorodí, duševně čilí a velice učenliví. Za hlavní úkol svého života, za jeho smysl, považují překonávání pochyb. Ctižádostivost je pro ně hnacím momentem a přináší jim většinou rychlé úspěchy.

SLABÉ STRÁNKY

V citech topolům často překáží ctižádostivost, nevypočitatelnost emocí je znejišťuje. K cíli směřují rychle a s plným nasazením, a proto se jim často předhazuje i oportunismus. Jestliže se jim úsilí po poznání a úspěchu změní ve vnitřní potřebu, není vyloučeno, že začnou uvažovat pouze v rozmezí plus nebo minus. Mají pak sklony k ukvapeným závěrům, působí tvrdě a nepřístupně - třebaže si tak pouze chtějí chránit své měkké jádro.

LÁSKA

Lidé tohoto znamení nedůvěřují citům, a tím mohou někdy lézt pořádně na nervy. Všelijak zvažují, rozvažují, uvažují a v lásce začnou nevypočitatelné kličkovat. Proto potřebují partnera, který stojí oběma nohama na zemi a ví, co chce. Topoly jsou však v jádru věrné duše, a když se to s nimi umí, rády se upřou na velké společné cíle. Když je zbavíme obav ze vztahu, rázem se mění v útes v příboji: jsou věrní a loajální a můžeme se na ně spolehnout.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Dýchací cesty, plíce, průdušky, kůže, duše, pohybové ústrojí

LÉČIVÉ ROSTLINY

Fenykl obecný, majoránka, len luční, kopr vonný, rozrazil lékařský, kapraď samec, mandragora, kozlík lékařský

NA CO BY SI MĚLY DÁT TOPOLY POZOR

Strom vyhledává světlo a člověk zrozený v tomto znamení usiluje o poznání. Topolu však nejde v prvním plánu o filozofickou rovinu, ale spíš o rovinu praktickou. Úspěchem chtějí překonat nejistotu a jakousi bytostnou úzkostlivost. Nejdříve vyhledají to, co je opravdu nezbytné k životu, a potom rychle, krok za krokem, na tom pracují, až vytvoří něco solidního. Lidé zrození v topolu jsou dříči, kteří se řídí heslem: Jednej dřív, než bude jednat někdo jiný.

V přírodě pozorujeme něco, čím se vyznačují i tito lidé: topoly osiky nemohou stát ve stínu jiných - to zkrátka nesnášejí. Tento rys nemusí být nedostatkem, pokud si ho člověk uvědomuje a zařídí se podle něj. Osoba zrozená v topolu si navíc myslí, že svou enormní pružností a přizpůsobivostí zvládne jakýkoli konkurenční boj - a rychlé úspěchy ji v tom jen utvrzují. Měla by si však uvědomit, že je tak úspěšná jen proto, že „drancuje" své síly - a to se později velice často vymstí.

Mnohem bezpečnější je nejdříve si v duchu nalézt optimální životní prostředí, a tím se už od prvopočátku vyhnout nezdravému soutěžení. Právě to musíme naučit mladé topoly co nejdříve a někdy je pro jejich vlastní dobro i rázně přibrzdit.

A máme tu ještě jedno poučení z přírody: V přímé konkurenci s ostatními topol osika skoro vždy vítězí - aspoň zpočátku. Jeho dřevo je však pro takové úmorné střety příliš měkké. Brzy mu dojde dech - sám si tím nezměrným úsilím o rychlý vzrůst podrazil nohy. Nakonec vítězí ti, co prve prohrávali, protože byli vytrvalejší. i

Osoby zrozené v tomto znamení jsou lidé úspěšní, ale velice zranitelní. Když tento fakt neuznají a nebudou mu předcházet, sami si přivodí psychické trápenú-Uvědomte si: Není dobré žít proti své přirozenosti!